SAVIVALDA
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
    Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, teikianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.
    Įstaigos tarybos pirmininkė - Aldona Marčiulaitienė,
    Nariai:
 • Genovaitė Grudzinskaitė - direktorė,
 • Nijolė Bukienė - ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, įstaigos tarybos sekretorė,
 • Danutė Krakauskaitė - sveikatos priežiūros specialistė,
 • Aldona Kavaliauskienė - auklėtojos padėjėja,
 • Vida Kazakevičienė - virėja,
 • Rasuolė Kundrotienė - tėvų atstovė.
     


    Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai.
    Pirmininkė - Genovaitė Grudzinskaitė, lopšelio-darželio direktorė.
    Sekretorė - Zita Podlipskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

    Mokytojų taryba:
 • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
 • analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
 • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus.