© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
TEIKIAMA PAGALBA
    LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas - nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia vyresnioji logopedė Tatjana Meron.


    SURDOPEDAGOGAS teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ir korekciją sutrikusios klausos ikimokyklinio amžiaus vaikams, gyvenantiems Alytaus mieste ir Alytaus apskrityje.
    Teikia papildomą specialiąją pedagoginę pagalbą ir korekciją sutrikusios klausos mokyklinio amžiaus vaikams, besimokantiems Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose visiškos integracijos forma.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" sutrikusios klausos vaikams pagalbą teikia surdopedagogė metodininkė Vida Juknelienė.
 

    MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" masažus atlieka bei gydomosios mankštos užsiėmimus veda masažuotoja-kineziterapeuto padėjėja Irena Stankevičiūtė.


    MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
    Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.
    Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" meninio ugdymo pedagoge dirba  vyresnioji muzikos mokytoja Danutė Simanavičienė.


    SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS - asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.
    Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" sveikatos priežiūros specialiste dirba Danutė Krakauskaitė.