PASIEKIMAI
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
 • Darbui su specialiųjų poreikių vaikais suburta profesionali specialistų komanda.
 • Suburtas darbštus, kūrybingas, imlus naujovėms pedagogų kolektyvas.
 • Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi  darbuotojai.  Jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia  užtikrinti įstaigos uždavinių įgyvendinimą ir optimaliai tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius. Tenkinami  vaikų  saviugdos,  saviraiškos  ir   specialieji  ugdymo(si)   poreikiai.  Teikiant  pagalbą taikomi  vaikų  poreikių  specifiką  atitinkantys  pagalbos būdai,  priemonės, metodai.    Sudarytos  sąlygos, užtikrinančios gerą vaikų savijautą.
 • Darbe su specialiųjų poreikių (kurčiais ir neprigirdinčiais) vaikais taikomos specializuotos kompiuterinės programos.
 • Vaikų,   turinčių   specialiųjų  ugdymo(si)  poreikių,  pažanga  atitinka jų galimybes ir pastangas.    Sutrikusios   klausos  vaikai  po  kochlerinio  implanto  operacijos,  visiškos integracijos   forma  sėkmingai  mokosi  bendrojo  lavinimo  mokyklose.  Kiti  mokyklinio amžiaus vaikai  mokosi  Alytaus  miesto  ir  apskrities  bendrojo  lavinimo  mokyklose.
 • Priešmokyklinio  amžiaus  vaikai  pasiekia  reikiamą  brandą  mokyklai, vaikų pažanga akivaizdi,  atitinkanti priešmokyklinio ugdymo standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius.

 • Grupėse draugauja ir gerai jaučiasi skirtingo amžiaus vaikai: broliai, seserys, kiemo draugai.
 • Padėti pamatai ugdytinių socializacijai, visiškai ir dalinei integracijai.
 • Dirba darbštus, kūrybingas, imlus naujovėms pedagogų kolektyvas.
 • Profesionalių vienminčių pedagogų ugdoma komanda lemia švietimo politikos įgyvendinimą, gerus vaikų ugdymo rezultatus, kokybinius  pokyčius, saugą.
 • Dirbti su specialiųjų poreikių vaikais suburta stipri specialistų komanda.
 • Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais (kurčiais ir neprigirdinčiais) vaikais taikomos specializuotos kompiuterinės programos.

 • Nuolat rūpinamasi vaikų fizine ir psichine sveikata, jos stiprinimu ir saugojimu.
 • Žaidimas - vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis jų tobulėjimo metodas. Vaikai lopšelyje-darželyje žaidžia veiksmais, žodžiais, mintimis.
 • Mums svarbi vaiko mokyklinė branda. Ugdant vaiką svarbūs trišaliai ryšiai: šeima, darželis, mokykla. Nuolat susitinkame su tėvais ir mokytojais.
 • Skiriamas dėmesys mūsų krašto tradicijų, papročių, istorinės atminties, ištikimybės gimtajam kraštui, etninės kultūros pradų puoselėjimui.
 • Vertinamas vaikų aktyvumas pedagoginiame procese, jų idėjų siūlymas ir įgyvendinimas, kūrybinių gebėjimų atskleidimas. Vyrauja aktyvios vaiko veiklos ir poilsio kaita, derinama savaiminga, auklėtojų siūloma ir organizuota veikla.