MOKESTIS UŽ DARŽELĮ
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 72 straipsnio 7 ir 9 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 1 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio   31 d. nutarimo Nr. 1770 ,,Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose" dalinio pakeitimo" 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti nuo 2011 m. balandžio 1 d. mokestį už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose:
 • lopšelio grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 7,62 Lt, iš jų:
            6,46 Lt šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
            1,16 Lt ūkio išlaidoms padengti;
 • darželio grupių vaikams nuo 3 iki 6 metų už kiekvieną dieną 8,38 Lt, iš jų:
            7,05 Lt šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
            1,33 Lt ūkio išlaidoms padengti;
 • priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams už papildomas paslaugas, kurios neapmokamos iš mokinio krepšelio lėšų, už kiekvieną dieną 8,38 Lt, iš jų:
            7,05 Lt šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
            1,33 Lt ūkio išlaidoms padengti.
 
Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:
 • dėl vaiko ligos;
 • vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau - tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais);
 • žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra žemesnė nei - 20 °C.
 
Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ir darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiami:
 • vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Socialinės paramos skyriaus);
 • vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);
 • vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas) viena(as) auginanti(is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);
 • priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas;
 • vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą);

Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50% (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpą už globojamus vaikus):
 • šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš mokymosi įstaigų);
 • vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį lanko du vaikai iš tos pačios šeimos.